Voorwaarden

Voorwaarden

Beroepsprofessionaliteit

 • De danstherapeute is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidzorg. Deze vereniging is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).  Informatie over deze beroepsvereniging en over de NFG kunt u vinden op https://www.de-nfg.nl/index.htmlen op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.
 • De danstherapeute handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NFG.

Dossiervorming

 • Client kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de danstherapeute in behandeling komen. Indien de danstherapeute van mening is dat voor de cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst de vaktherapeut cliënt, in overleg, door of terug naar de huisarts.
 • De danstherapeute is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Dit is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de danstherapeute. 15 jaar na afronding van het proces wordt het dossier vernietigd.
 • De therapeute heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw dossier om. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokken. Hiervoor ondertekend u een apart toestemmingsformulier.
 • In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), behandelcontract, toestemmingsformulieren indien er informatie aan of door anderen wordt verstrekt, verslaglegging sessies, evaluaties en resultaten.
 • Client kan zijn/haar dossier inzien maar niet meenemen. Client doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de danstherapeut. De danstherapeute heeft een week de tijd het dossier bij te werken.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst ( na iedere 6 sessies of anders indien onderling overeengekomen) of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig binnen de sessies een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • Op het moment dat de therapeute ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Wet bescherming persoonsgegevens

 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeute.

Aanvulling bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeute heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeute met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeute van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeute de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. 

Kosten en betalingsvoorwaarden

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 85,00. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.Let op: praktijk Beyond Dance is aangesloten bij de NFG!
 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeute lid is van de Nederlandse Federatie Gezondheidzorg. Deze vereniging is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 • Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen op voorhand via de website of na de behandeling met pin betaling te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.